Pla de contingència davant la COVID-19

La Comissió Organitzadora de la Fira de Sant Isidre de Solsona ha elaborat aquest Pla de Contingència davant la COVID-19 amb la finalitat de vetllar i garantir la màxima seguretat per a tots durant la celebració de la Fira de Sant Isidre a la ciutat de Solsona durant els dies 15 i 16 de maig de 2021.

Es tracta d’un protocol que contempla les responsabilitats i les mesures que ha d’adoptar l’organització i els expositors per tal de celebrar, entre tots, un esdeveniment segur.

Aquesta guia s’ha elaborat seguint La Guia per a la implementació del Pla de contingència COVID-19 a les FIRES-MERCAT catalanes elaborat per la FEFIC (Federació de Fires de Catalunya), la Generalitat de Catalunya i les quatre diputacions catalanes, així com també s’ha tingut en compte les recomanacions del PROCICAT.

Mesures de caràcter general

 • L’ús de mascareta és obligatori per a totes les persones a partir de 6 anys a l’interior del recinte firal, incloent-hi accessos, zones d’exposició, zones de serveis i activitats. No estan obligades a portar-la les persones que presentin algun tipus de malaltia o dificultat respiratòria que es pugui veure agreujada per la seva utilització.
 • Hi haurà punts de subministrament de gel hidroalcohòlic gratuït a l’abast de totes les persones assistents a la fira, ubicats als accessos del recinte, a les zones comunes i als punts de contacte freqüent.
 • El control de temperatura de visitants no és obligatori i només s’aplicarà en funció de les recomanacions de les autoritats sanitàries en cada moment.
 • S’adoptarà les mesures de neteja i desinfecció adequades a les característiques i a la necessitat d’ús de cada espai. Essent imprescindible la neteja i desinfecció abans de l’inici de les activitats i previ a l’entrada del públic.
 • Es disposarà d’un servei de neteja durant la jornada de la Fira.
 • La neteja dels lavabos (sala polivalent i plaça del Camp) es realitzarà a l’inici i al final de cada jornada, i almenys dues vegades més durant el dia.
 • La sala polivalent es ventilarà després de cada activitat.
 • L’organització activarà tots els mecanismes necessaris que permetin una identificació unívoca de les persones visitants, així com les dades per localitzar-lo posteriorment si fos necessari. En les activitats es farà un control específic de participació, per aquest motiu, cal la inscripció prèvia a entrades.turismesolsones.com.
 • Si es sospita d’un cas de COVID-19 s’activarà el protocol que correspongui d’acord amb les autoritats sanitàries locals.

Distribució d’espais i distàncies de seguretat

 • S’ajustarà la capacitat del recinte firal perquè permeti garantir una distància mínima de 1,5 m i una superfície de seguretat mínima de 2,5 m2 entre les persones.
 • S’ampliaran els espais dels passadissos en previsió dels assistents i de l’aforament.
 • Es dimensionarà el nombre i la tipologia d’accessos per facilitar una entrada i sortida al màxim fluida possible.
 • S’establirà una distància de seguretat entre els expositors.
 • Es definirà un sentit de circulació del flux de visitants, ben senyalitzat i especialment als punts d’entrada i de sortida del recinte.
 • Es preveuran possibles canvis de sentit per fer front a increments o concentracions de públic.
 • Es delimitarà, en la mesura del possible, tot l’espai firal.
 • Es tindrà en compte la distribució homogènia de l’aforament en la totalitat de la superfície i gestionar aquelles zones particulars on es poguessin generar aglomeracions.
 • S’establirà un mecanisme personalitzat de control dels aforaments del recinte que permeti comptabilitzar entrades, sortides i nombre de persones presents en un moment determinat.
 • Els expositors, els proveïdors i el personal de l’organització també s’hauran de tenir en compte en aquest recompte.

Mesures i recomanacions per als expositors

 • L’ús de mascareta és obligatori per a totes les persones a partir de 6 anys a l’interior de recinte firal, incloent-hi accessos, zones de serveis i activitats.
 • Cal disposar de gel hidroalcohòlic gratuït a l’abast de totes les persones assistents a la fira i en concret al seu estand. L’organització en disposarà als accessos del recinte, a les zones comunes i als punts de contacte freqüent.
 • S’ha de respectar la distància física de seguretat mínima de 1,5 m a tot arreu, als espais i control d’accessos.
 • L’empresa expositora és la responsable de la neteja i desinfecció de l’estand (material, productes exposats, superfícies, taulells, terminals de pagament, eines de treball, taules, cadires i qualsevol element d’interacció amb visitants).
 • El personal de l’estand ha de tenir una rutina de neteja de mans durant tota la jornada, així com d’aplicació de gel hidroalcohòlic després d’atendre cada client. Es canviarà o netejarà i desinfectarà cada dia la roba de treball, els davantals, etc.
 • S’utilitzaran desinfectants, com ara dilucions de lleixiu (1:50), acabada de preparar o qualsevol dels desinfectants amb activitat viricida que es trobin en el mercat.
 • Després de cada neteja, els materials utilitzats i els equips de protecció emprats es llençaran de forma segura, procedint posteriorment al correcte rentat de mans.
 • S’ha d’adaptar el disseny de l’estand a les circumstàncies del moment. Es recomana plantejar un estand diàfan i lliure d’elements innecessaris.
 • S’utilitzaran superfícies i materials fàcils de netejar. En la mesura del possible, s’instal·laran mampares de protecció.
 • Dins l’estand, s’ha d’establir un circuit de circulació d’entrada i sortida, un punt específic de caixa i tenir un control de l’aforament.
 • Es disposarà del personal necessari per atendre, de manera ordenada, cada client. Aquest personal ha d’haver rebut una formació específica de seguretat i prevenció.
 • Es gestionaran les cues dels visitants davant del mateix estand. S’han de donar indicacions als visitants per tal que mantinguin la distància mínima de seguretat de 1,5m.
 • No es permet l’autoservei.
 • Es desaconsella la distribució de papereria, documents, catàlegs i elements promocionals. Es fomentarà la informació en format digital i a través de codis QR.
 • Els productes alimentaris s’oferiran, preferentment envasats i en format individual.
 • Cal fomentar el pagament amb targeta o altres elements telemàtics.
 • Es fomentarà la reserva prèvia.
 • L’ús de mampares protectores és opcional a criteri de cada empresa expositora.

Serveis firals

PUNT D’INFORMACIÓ

 • Es garantirà la distància de seguretat entre els diferents punts d’atenció als visitants.
 • S’organitzaran files independents, amb entrada i sortida que eviti l’encreuament de persones.
 • No s’entregarà material gràfic promocional de la fira.

ESPAI GASTRONÒMIC DE LA FIRA

 • Es delimitarà la zona que ocupa l’Espai Gastronòmic de la Fira.
 • S’activarà un sistema de control d’aforament de l’espai, amb fluxos d’accés i sortida independents, i amb mesures per garantir la distància de seguretat.
 • A l’entrada de l’Espai es posaran dispensadors de gel hidroalcohòlic.
 • Es garantirà la distància de seguretat d’1,5 metres entre els usuaris de l’Espai, excepte en el cas de grups de contacte habitual on no serà necessari. La responsabilitat de declarar si es tracta d’un grup de contacte habitual correspon als clients.
 • Durant la degustació es podrà prescindir de l’ús de la mascareta a les taules.
 • S’oferirà exclusivament el servei a taula tot i que es permetrà el servei a barra sempre que es respectin les distàncies de seguretat i sigui per a emportar. Caldrà delimitar prèviament els espais a ocupar.
 • El menjar es lliurarà empaquetat individualment.
 • Hi haurà una persona de l’Espai responsable de l’aplicació de les mesures i alhora serà l’interlocutor amb les autoritats sanitàries.
 • Es realitzarà un procediment de neteja i desinfecció específic que inclogui la cuina, la barra i les taules.
 • Abans de l’obertura del servei, es farà una neteja i desinfecció a fons.

ACTIVITATS DE LA SALA POLIVALENT

 • Per poder assistir a qualsevol de les activitats realitzades en aquestes instal·lacions caldrà la inscripció prèvia a entrades.turismesolsones.com.
 • Es limitarà el temps de durada de les activitats.
 • S’aplicarà el protocol de control d’aforament.
 • S’establirà un ordre d’accés, amb carrils d’entrada i de sortida.
 • Es distribuiran les localitats respectant una distància d’1,5 m entre elles.
 • Es netejaran les cadires després de cada activitat.
 • S’activarà un sistema de renovació de l’aire entre activitats.
 • Es mantindrà una distància de 2 metres entre l’escenari i la primera fila de públic.
 • El públic haurà d’estar assegut i utilitzar sempre la mateixa cadira.

 • Pla de contingència COVID-19 en PDF (aquí)

Inici